Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

        Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai là quan lớn đứng hàng thứ tư trong Ngũ vị Tôn Ông. Đền Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai tọa ở Phố Đông Thái, Thị Trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Nơi đây là nơi thờ chính của Quan Lớn Đệ Tứ

Đền thờ Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai
       Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai trấn giữ đồng bằng địa linh, Ngài ngự trên Thiên Đình chuyên về  biên chép sổ sách sinh tử. Vì vậy, Quan Lớn Đệ Tứ không giáng trần sau khi đã cùng Vua Cha Hải Động Đình đánh đuổi xong giặc ngoại xâm.
       Theo thần tích của đền thì ngôi đền có từ thời Vua Hùng, nhưng do thời gian và chiến tranh chỉ còn lai rất ít dấu tích. Gần đây, ngôi đền đã được xây dựng lại trên nền đất đền cũ ngày xưa.
       Ngoài đền chính này thì hình như Quan Lớn Đệ Tứ không có đền thờ vọng. Tuy vậy, hầu hết ở các đền phủ, Quan được hầu trong Cung Ngũ Vị Tôn Ông (hay Năm Tòa quan Lớn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *